Rentemanagement

Rentemanagement

by Treasury-linQ

Dienstverlening Treasury-linQ – Rentemanagement

Wordt rentemanagement belangrijker voor uw onderneming nu de inflatie stijgt en de rente outlook wijzigt? Indien u benieuwd bent naar de mogelijkheden voor uw onderneming neemt u dan contact met ons op voor een eerste vrijblijvende quick scan.

Rentemanagement

Adequaat renterisico management vereist een goede analyse en aanpak. Binnen ondernemingen zijn de rentekosten veelal een belangrijke kostencomponent. Treasury-linQ analyseert het renterisico dat een onderneming loopt en adviseert hoe dit risico kan worden beheerst. De laatste jaren zijn banken terughoudend geworden om rentederivaten te faciliteren t.b.v. het MKB. Voor dit segment kunnen traditionele variabel- en vastrentende leningen en door de cliënt gekochte Rentecaps (defensief, risicomijdend en flexibel) ook prima uitkomst bieden.

Bij de renterisico analyse en rentemanagement komt o.m. het volgende aan bod:

  • Identificatie, waardering van renterisico en het uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse;
  • Evaluatie van de bestaande leningenportefeuille (variabele en vaste leningen) en evt. aanwezige rentederivaten: het toetsen van de bestaande rente afdekking ten opzichte van het huidige en mogelijk gewijzigd renterisicoprofiel;
  • Zijn hedge ratio (afgedekte hoofdsom) en hedge horizon (resterende looptijd afdekking) nog passend?
  • Is er meer spreiding van het renterisico gewenst?
  • Is er vanwege negatieve rente sprake van asymmetrie tussen rentebasis lening en rente-instrument?
  • Indien gewenst zoveel mogelijk opereren binnen bestaande financieringsarrangement bij de relatiebank(en);
  • Kiezen van meest geschikte lening, financieringsvorm, rentetype, rente-instrument;
  • Het indienen van het verzoek aan de bank(en) voor een afdekkingstrategie in de vorm van een termsheet, voorzien van toelichting en modaliteiten. De afstemming en het onderhouden van de contacten met de bank(en). Dit kunnen ook heel goed vastrentende leningen zijn i.p.v. rente-instrumenten;
  • Evaluatie van de bank offerte(s): Toetsing op marktconformiteit en op aansluiting risicoprofiel;
  • “dry run” en closing.