Geen categorie

Vijf meest door accountants gestelde vragen over Herstelkader rentederivaten

by Treasury-linQ Treasury-linQ Geen reacties
belastingontwijkingsconstructies20.000 MKB-bedrijven kochten één of meerdere rentederivaten. Hierbij zijn bijvoorbeeld in de voorlichting fouten gemaakt. De autoriteiten hebben gesommeerd tot compensatie.  Hieruit is het Herstelkader rentederivaten ontstaan. In veel gevallen komen ondernemingen met hun vragen over dit onderwerp bij hun accountant terecht.  Jan Rietveld van adviesbureau Treasury-linQ heeft een top vijf samengesteld van de meest aan hem gestelde vragen van accountants en die vragen van antwoorden voorzien.

  1. Heb ik als accountant ook te maken met het Herstelkader rentederivaten? Bied ik als accountant zelf dienstverlening aan of moet ik specialistisch extern advies inschakelen?

Eigenlijk hebben alle accountants met het Herstelkader te maken. In iedere portefeuille zitten één of meerdere MKB-bedrijven met een rentederivaat. Ik merk dat accountants niet graag met deze materie bezig zijn; het “cash denken” is een andere manier van denken. Hun kennis bevindt zich voornamelijk op andere vlakken. Het ontbreken van de juiste software, zoals toegang tot Bloomberg, Reuters of andere derivaten software, is hiervan een voorbeeld. Hierdoor kunnen accountants (meestal) zelf niet berekenen of een vergoeding door een bank correct is.

  1. Zouden mijn klanten zich proactief hierop moeten voorbereiden of kunnen zij een meer afwachtende houding aannemen?

Wij raden af om te wachten. Wanneer banken een aanbieding doen, vragen zij tegelijkertijd om binnen vier weken inhoudelijke hierop te reageren. De aanbieding heeft een beperkte geldigheidsduur. Als relaties pas na het ontvangen van de aanbieding moeten beginnen met het verzamelen van gegevens en de hulp inschakelen bij het berekenen van de compensatie waar ze recht op hebben, zijn ze al snel te laat.

  1. Klopt de herstelaanbieding/compensatie van de bank?

Een cruciale vraag! In de praktijk blijkt dat de aanbieding niet altijd juist is. Banken wijzen hun relaties zelf ook op controle van de gehanteerde aannames en de door hun voorgestelde compensatie. Inmiddels hebben wij diverse herstelaanbiedingen gezien met aanzienlijk verschillen in interpretatie en uitkomst. Het loont zeker de moeite om tijd te steken in deze controles.

  1. In de media heb ik gelezen dat banken niet altijd hun dossier compleet hebben.  Wat heeft dit voor invloed op mijn klanten?

Dit kan absoluut invloed hebben. Er is wederom vertraging in het Herstelkader rentederivaten opgetreden, omdat banken hun data en systemen niet (geheel) op orde hebben, zo viel recentelijk te lezen in FD en BNR. Dat zegt genoeg.  Accountants zouden hun relaties moeten adviseren om niet af te wachten. Tijdige voorbereiding met eigen data en gegevens is belangrijk.

  1. Hoe verwerk ik als accountant (een voorschot van de bank op) de compensatie boekhoudkundig en fiscaal?

Wij adviseren om onderscheid te maken tussen de finale compensatie en het voorschot vooruitlopend op de finale compensatie. Het laatste heeft een minder definitief karakter. Het voorschot is niet definitief; deze kan een relatie ook niet accepteren of kan achteraf (deels) worden teruggedraaid indien er geen akkoord is over de algehele compensatie. Voor de definitieve verwerking (boekhoudkundig/fiscaal) winnen wij advies in bij een in de materie gespecialiseerde samenwerkingspartner. Bron: Accountancy van Morgen.

Vertraging in derivatendossier door gebrekkige data en systemen

by Treasury-linQ Treasury-linQ Geen reacties

Duizenden mkb’ers die ongunstige rentederivaten hebben gekocht, krijgen voorlopig geen aanbod voor schadeherstel omdat hun banken de data en automatiseringsprocessen niet op orde hebben. Zo zijn bij de meeste banken in de systemen de derivaten van de ondernemer niet gekoppeld aan de betreffende leningen.

Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten
Toezichthouder Autoriteit Financiële MarktenHarold Versteeg | HH

Dat concludeert toezichthouder AFM in een tweede evaluatie van het herstelplan voor gedupeerde ondernemers met rentederivaten. In het rapport bevestigt de AFM nog eens dat alleen de twee banken met de minste mkb-klanten de deadline van eind 2017 halen. Zij sturen al hun klanten met derivaten een aanbod voor schadeherstel. De overige vier banken halen die eerder toegezegde datum niet.

Onvoorziene kosten, onvoldoende voorlichting

Het is onduidelijk welke banken wel en welke niet op tijd kunnen leveren. ABN Amro, Deutsche Bank, ING, Rabobank, SNS (Volksbank) en Van Lanschot verkochten afgelopen jaren rentederivaten aan een kleine 20.000 mkb’ers. Het idee was dat de ondernemers werden beschermd tegen stijgende rentes. Maar toen de rente daalde, kwamen ze voor hoge onvoorziene kosten te staan, zonder dat ze daarover goed waren voorgelicht.  De AFM geeft vrijdag in de tussenrapportage uitgebreid aan waarom de vier banken de deadline van eind dit jaar niet halen. De automatisering van dossiers blijkt volgens de toezichthouder vaak zo lastig dat banken ze alleen maar handmatig kunnen beoordelen.

Slechte kwaliteit van data

Daarnaast blijken de databases niet uitgerust om de geschiedenis van de derivaten- en leningverkoop boven tafel te kunnen halen.  En regelmatig blijkt de kwaliteit van de data onvoldoende om de hoogte van de compensatie simpel te berekenen. De AFM: ‘Het is onzeker wanneer de problemen zijn opgelost bij de betreffende banken. Dit betekent ook dat de door banken afgegeven planningen onzeker zijn.’

‘Ik ben niet tevreden over de voortgang van de banken’

• Minister Wobke Hoekstra (Financiën)

Minister Wobke Hoekstra van Financiën zegt in een brief aan de Tweede Kamer over de AFM-rapportage ‘niet tevreden’ te zijn over de voortgang van de banken. In zijn kennismakingsgesprekken met de banken zal hij daar aandacht voor vragen.

Paar honderd herstelvoorstellen

Tot eind oktober, het moment van de evaluatie, hadden nog geen 400 mkb’ers een voorstel voor herstel ontvangen. Hoeveel ondernemers dat voorstel hebben geaccepteerd is niet bekend.  In totaal hebben banken zo’n €1,5 mrd gereserveerd om het derivatendossier af te handelen.

€1,5 mrd

Bedrag dat banken hebben gereserveerd om het derivatendossier af te handelen.

De vier banken die het niet lukt klanten een voorstel te geven, bieden op aandringen van de AFM 1 januari 100% van de zogenoemde ‘coulancevergoeding’ als voorschot aan.Dat is een percentage van de betaalde rentes, afhankelijk van de omvang van het derivaat. Tot eind oktober was er voor €400 mln aangeboden via die regeling.  Een volgende AFM-evaluatie van het schadeherstel voor gedupeerde mkb’ers zal waarschijnlijk in de zomer volgen.

Accountants krijgen steeds meer vragen over rentederivaten

by Treasury-linQ Treasury-linQ Geen reacties
Accountantskantoren krijgen steeds meer vragen van cliënten over het herstelkader van rentederivaten. Dat zegt directeur Jan Rietveld van Treasury-LinQ, een bureau dat door kantoren ingeschakeld wordt voor advies en kennisoverdracht over het rentederivaten-dossier. De vraag wordt volgens Rietveld aangewakkerd door de bijna dagelijkse publiciteit over rentederivaten.  Zo drukte Rabobank deze week cliënten op het hart de basis van inmiddels ingezette coulancebetalingen goed te controleren, omdat de bank zelf de dossiers niet op orde heeft. En vorige week liet de (toenmalige) minister van Financiën Dijsselbloem nog weten dat de uitvoering van het herstelplan weer vertraging oploopt, volgens hem als gevolg van ‘de complexiteit van het kader in combinatie met de datasystemen van de banken en de benodigde automatiseringssoftware’. Volgens Rabobank is de hoogte van de door de bank berekende schade door onvolledige dossiers mogelijk niet correct en moeten ondernemers zelf aan het rekenen.  Maar daartoe zijn MKB-ondernemers vaak zelf niet toe in staat, vandaar dat ze zich willen laten bijstaan door hun accountant, aldus Rietveld. De grotere kantoren wijzen volgens hem vaak enkele medewerkers aan die hun klanten begeleiden bij de acties die ze moeten ondernemen om gecompenseerd te worden.

Tussen €100.000 en €200.000

In Nederland verkochten Deutsche Bank, SNS, ING, Rabobank, ABN Amro en Van Lanschot afgelopen jaren duizenden rentederivaten aan MKB’ers die zich wilden indekken tegen stijgende rentes. Velen kwamen, zonder daarover deugdelijk te zijn voorgelicht, voor hoge onvoorziene kosten te staan toen de rente daalde. Volgens Rietveld blijkt uit gegevens van zijn bureau dat de compensatie per klant veelal tussen de € 100.000,- en € 200.000,- lijkt te liggen.  Er zijn ook uitschieters naar boven, ‘Wij hebben inmiddels voor een flink aantal relaties een berekening gemaakt van het uit te keren bedrag. De coulancevergoeding is hierbij de meest eenvoudige stap, namelijk een percentage van de som van kasstromen en marktwaarde met een maximum van € 100.000. De overige drie stappen indien van toepassing, te weten omzetting noodzakelijk substituut, technisch herstel en opslagverhogingen, zijn beduidend complexer.’ In totaal zijn er naar schatting rond de 20.000 gedupeerden, beweert Treasury-linQ.

Voorschot

Onder druk van de AFM zijn banken druk bezig om hun klanten een voorschot op de coulancevergoeding aan te bieden.  Dit geldt voor de klanten die in bezit zijn of waren van één of meerdere rentederivaten en die vallen onder de spelregels van het herstelkader. Sommige banken houden de stand op hun website bij. Zo blijken bij Rabobank per 16 oktober jl. ruim 10.000 klanten ‘in scope’ te zijn voor toepassing herstelkader en zijn er door Rabobank inmiddels ruim 5.000 voorschotbrieven verstuurd. De AFM startte reeds in september 2012 een onderzoek naar de verkoop van rentederivaten aan MKB’ers en legde in maart 2015 banken op ‘met een passende vergoeding’ te komen. Nu wordt dus onder druk stap drie van het herstelkader uitgevoerd, de uitbetaling van de coulancevergoeding, die gemaximeerd is op €100.000,-. Deze vergoeding is een inschatting van het te betalen bedrag en wordt indien nodig nog verrekend met de nog te betalen bedragen uit de overige stappen. Alle banken hebben reeds voorzieningen opgenomen ter dekking van de uit te betalen vergoedingen.  Deze worden bij wijze van voorschot aangesproken. Bron: Accountancy Van morgen.